המועצה של רשות מקומית/אזורית מנהלת את ענייני הרשות ונעזרת בוועדות שהיא בוחרת את חבריהן.
בחיקוקים שונים נקבעו ועדות שהמועצה חייבת לבחור (ועדות חובה). נוסף על אלה, רשאית המועצה לבחור ועדות, קבועות או ארעיות, שתפקידן לייעץ לה.
כינוס המועצה וועדותיה במועדים שנקבעו לכך והשתתפות סדירה של חברי המועצה בישיבותיה ובישיבות ועדותיה, הם חיוניים לניהול תקין של ענייני הרשות המקומית.
במועצה אזורית אלונה מליאת המועצה משמשת כוועדת הנהלה שתפקידה לנהל את ענייני המועצה, לתאם את פעולותיהן של ועדותיה ולפקח עליהן, להשגיח שהחלטות המועצה והחלטות ועדותיה יוצאו אל הפועל כדין, ולמלא כל תפקיד אחר שיוטל עליה על ידי המועצה.
בישיבת המועצה הראשונה ב- 29.11.18  הוגדרו 13 ועדות .