הרכב הוועדה:

גלעד זרקה - יו"ר הוועדה

אייל כהן - חבר
בבי בניטח - חבר