המילון כולל פרשנות חופשית של המונחים, ההגדרות המדויקות מופיעות בחוק התכנון והבניה.

 

תכנית מתאר כוללנית:
תכנית מתאר כוללנית מנחה את כיווני הפיתוח של המועצה ויישוביה וחלה על כל המועצה האזורית, תחום שמכונה גם "קו כחול". התכנית מגדירה את חלוקת השטח לייעודי קרקע עיקריים ומוכללים (מגורים, תעסוקה, שטחי ציבור, שטחים פתוחים, דרכים, תשתיות ועוד). התכנית הכוללנית קובעת הוראות לגבי מתחמים, וכוללת הוראות, לגבי כל מתחם, בנוגע לייעודי קרקע, השטח הכולל המותר לבניה, שימושים, שטחים פתוחים ושטחים לצרכי ציבור ועוד, מבלי לקבוע זכויות למגרש מסוים. לפיכך, לא ניתן להוציא מכוחה היתר בניה.. על בסיס תכנית מתאר כוללנית מקדמים תכניות מפורטות כמפורט בהמשך.
 

ייעודי קרקע:

הגדרת היעוד העיקרי בשטח מסוים: למשל: "מגורים", "תעסוקה", "בניינים ומוסדות ציבור", ועוד, כאשר בכל יעוד מפורטים השימושים המותרים בו – לדוגמא, ביעוד כוללני "מגורים" מותרים גם שימושים ציבוריים כמו מבני ציבור ושטח ציבורי פתוח, מותרים שימושי מסחר מקומי, דרכים ותשתיות מקומיות וכדומה. ייעוד הקרקע מסומן בתשריט התכנית ומוגדר בהוראות התכנית.


שימושים מותרים:
סוגי הפעילויות והשימושים המותרים  בייעוד קרקע שנקבע בתכנית. לדוגמא: באזור המוגדר ביעוד "מגורים", מותרים בנוסף גם דרכים, שטחים פתוחים ועוד. פריסת השימושים במרחב תיקבע בתכנית מפורטת שתיגזר מתכנית המתאר הכוללנית.

תכנית מפורטת (תב"ע):
תכנית המפרטת את תכנית המתאר. במקרים רבים נהוג לקרוא לתכנית מפורטת "תב"ע" – תכנית בנין עיר. התכנית קובעת את גבולות המגרשים ואת ייעודי הקרקע של כל אחד מהמגרשים הנכללים בה, את קווי הבניין, מספר הקומות המותר, גובה המבנים ושטחי הבנייה המותרים.  תכנית מפורטת מהווה את הבסיס לקבלת היתר בנייה.

תשריט התכנית:
תשריט התכנית היא מפה המציגה את כל שטח התכנית ובו מסומנים ייעודי הקרקע בצבעים שונים לצד סימבולים וסימונים גרפיים המבטאים את התכנון המוצע עבור המועצה האזורית. תשריט התכנית הוא מסמך סטטוטורי (חוקי) מחייב.

הוראות התכנית:
הוראות התכנית הן מסמך סטטוטורי (חוקי) המתלווה אל תשריט התכנית. ההוראות מנוסחות כמסמך משפטי וקובעות הנחיות מחייבות ביחס לשימושים השונים בתחום התכנית.

וועדה מקומית מרחבית לתכנון ובנייה:
הוועדה המקומית המרחבית לתכנון ולבנייה (מנשה אלונה) היא מוסד התכנון המוסמך לדון בתכנית המתאר הכוללנית ברמה המקומית ולהמליץ על הפקדתה לועדה המחוזית. תחום אחריות הועדה המרחבית כולל את כל הישובים שבגבול השיפוט של המועצות האזוריות מנשה ואלונה.

ועדה מחוזית לתכנון ובנייה:
הוועדה המחוזית מורכבת מנציגי משרדי ממשלה, ראשי רשויות מקומיות, נציגי ציבור וגופים אחרים. הועדה המחוזית של מחוז חיפה היא המוסמכת לאשר את תכנית המתאר הכוללנית.