פרטים כלליים


תושב ישראל (חובה) שדה חובה
 

פרטי הבקשה

המידע המבוקש הוא: (חובה) שדה חובה

 

אגרת הבקשה

אגרת בקשה על סך 20 ש"ח תישלח בהתאם למהות הבקשה.
 

התחייבות

הנני מתחייב לשאת באגרת איתור וטיפול ובאגרת הפקה עד לסכום שלא יעלה על 150₪ (כולל אגרת הבקשה). אם עלות הטיפול בבקשה תעלה על הסכום הנקוב – על המבקש יהיה לאשר זאת בטרם הטיפול.

Browser not supported